Obchodní podmínky Logosamolepky.cz

Vážení, těší nás váš zájem o naše služby. Na této stránce naleznete důležité informace, které jsou zásadní pro uzavření objednávky mezi Vámi (objednatel) a námi (dodavatel).

Bobcross media s.r.o. provozatel www stránek Logosamolepky.cz
Pionýrská 2819, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 04797116, DIČ: CZ04797116 Společnost je plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65196
e-mail: info@vuno.cz
tel.: +420 737 286 731 (Po-Čt 9:00-11:00 a 13:00-16:00)

1) Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro uzavřenou smlouvu mezi společností Bobcross media s.r.o. (dodvatel) a jejím zákazníkem (objednatel). Smlouvu lze uzavřít pomocí prostředků komunikace na dálku či osobně. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele (prodávajícího) a zákazníka (objednatel, kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit s těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást www prezentace.

2) Způsob komunikace a objednávání
Veškerá komunikace probíhá vzdáleně přes www stránky, e-mail a telefon. Komunikace, při které se předává nezávazná cenová nabídka, podklady pro výrobu a potvrzování ceny a objednávky je možná pouze elektronicky (e-mail).

3) Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající/zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který je spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Smlouva o dílo (zhotovení věci na zakázku) – objednávka objednatele je návrhem smlouvy o dílo a samotná tato smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele). Od tohoto momentu mezi objednatelem a zhotovitelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4) Cena
Cena je sjednána předem v nezávazné cenové nabídce (platnost 60 dní). Na základě této nabídky objednatel objednává výrobu v požadovaném množství, ceně a termínu dodání. Pro tento účel se používá přednostně e-mailová komunikace. Konečná cena zahrnuje náklady na zabalení a přepravu v rámci ČR. Je uváděna bez DPH 21% (daň z přidané hodnoty).

5) Platba za výrobu a dodání
Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, kupní cenu hradí objednatel vždy předem. Po potvrzení cenové nabídky zasíláme objednateli zálohovou fakturu v PDF vč. DPH. Jakmile je faktura uhrazena, objednávku zařazujeme do výrobního procesu. Zasíláme také v PDF daňový doklad. U objednatelů, kteří objednávají opakovaně nastavujeme platbu převodem s individuální splatností, dle vzájemné dohody.

6) Dodací podmínky
Hotové zakázky mají standardní dobu dodání 10 prac. dní od uhrazení kupní ceny (zálohová faktura). Některé zakázky mohou mít delší dobu dodání s ohledem na množství (náklad) a náročnost jejich zpracování.
Hotové zakázka zakázky zasíláme výhradně Českou poštou. Pokud kurýr nezastihne objednatele na uvedené adrese, zanechává avízo a zásilka je uložena po dobu 7-mi dnů na příslušné pobočce České pošty.

Hotovu zakázku lze odebrat také osobně na naší adrese v Rožnově pod Radhoštěm.

Pokud je zakázka dodána prostřednictvím přepravce (Česká pošta), je objednatel povinen provést kontrolu dodaného zboží v momentu jeho doručení nebo bez zbytečného odkladu po jeho doručení. Pokud dodané zboží bude vykazovat vady, musí tuto skutečnost zapsat do přepravního dokladu nebo bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky nahlásit dodavateli. V opačném případě nemusí dodavatel na pozdější reklamace bezvadnosti zásilky brát zřetel.

7) Reklamace
Jelikož se jedná o výrobu na zakázku (dle zadání parametrů objednatelem), lze od objednávky/kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy dodavatel nedodrží parametry předem deklarované v nezávazné cenové nabídce, přesněji rozpor v:
- použitý materiál
- rozměr výrobku
- počet ks
- cena
Upozorňujeme, že právo spotřebitele odstoupit do 14-dnů od smlouvy není v našem případě možné prakticky použít. Zhotovení zakázek spočívá vždy v dodání takového zboží, které je upraveno dle přání spotřebitele, což je zákonnou výjimkou pro nemožnost uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů.

8) Následná ujednání
Vyhrazujeme si právo zveřejnit realizované zakázky (reference) na všech našich komunikačních kanálech (www stránky, sociílní sítě, emailová komunikace, tiskové materiály). Zveřejňujeme pouze obrazový materiál z realizace, název a www odkaz na objednatele. Pokud objednatel s tímto nesouhlasí, stačí nás upozornit. Stáhneme tyto materiály a nebudeme je již zveřejňovat.

9) Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které po Vás požadujeme při zadávání Vaší objednávky jsou pouze takové, které jsou nezbytně nutné k vyřízení Vaší objednávky a splnění smlouvy. Tyto osobní údaje shromažďujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a uzavřením příslušné smlouvy, které jsou tyto obchodní podmínky nedílnou součástí, souhlasíte s dalším zpracováním vašich osobních údajů za účelem vytváření databáze zákazníků naší společnosti. Tato databáze může sloužit za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů. Tento souhlas je z vaší strany poskytnut na neurčité období a můžete jej kdykoli písemně odvolat. Správa vašich osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena a chráněna a nemůže tak dojít k jejich zneužití.